Tanúsítvány

SSL Certificate
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz

Visszaküldéssel kapcsolatos információk.

Webshopunkban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen ÁSZF-et, illetve tisztában van a rendelés menetével.

Átvétel és csomagolás:

A csomagot átvételkor a kézbesítő jelenlétében vizsgálja meg és amennyiben sérülést tapasztal, kérjen jegyzőkönyvet! A szállítás során keletkezett kárral kapcsolatos reklamációját legkésőbb a kézhezvételtől számított 1 napon belül e-mail címünkre írásban jelezze felénk. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!


A Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesíthet csereigényt, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:ugyfelszolgalat@vigorshop.hu 

Fotók nélkül csak bontatlan csomagolású termékeket állmódunkban visszavenni!

Fontos!!

A termék csomagolását kíméljék meg kibontásnál! A termékeket kizárólag az eredeti állapotban lévő csomagolásukban vesszük vissza!

Ki élhet az ellállási jogával?

Az elállás jogával kizárólag azok a vásárlók élhetek, akik a hatályos jogszabályok szerint Fogyasztónak minősülnek.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Tehát Bt., Rt., Kft., e.v. és egyéb cégforma nem minősül fogyasztónak, így nincs elállási joga sem.

Fontos tudni, hogy az elállási jog nem biztosít többletjogokat a bolti vásárlással szemben. A 14 napos elállási jog arra hivatott, hogy a Fogyasztó a terméket meg tudja tekinteni és kipróbálni, úgy ahogy azt a bolti értékesítés során is meg tudná tenni. A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést Fogyasztónak meg kell térítenie a Vállalkozás számára.

A Vásárló kötelezettségei elállás esetén.

 Ha a Vásárló a szerződés alapján terméket vett át:

 -  A Vásárló köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. (Vigor Life Kft. 1107 Budapest Száva utca 9. "D" épület.). A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Igény szerint a cégünkkel szerződésben álló futarszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.

Elállás esetén a fogyasztó kötelessége a termék visszaszállításáról gondoskodni, így őt is terheli a termék visszajuttatásának csomagolási és szállítási díja.

Vállalkozó kizárólag a sérülésmentes, nem vagy rendeltetésszerűen használt, hiánytalan csomagolású és még újként értékesíthető termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Fogyasztót terhelik. A visszaszállítás során sérült vagy eltűnt áruért Vállalkozót felelősség nem terheli. Az áru hiányában a Vállakozót semmilyen kötelezettség nem terheli.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően videókamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbi félreértések elkerülése végett van szükség (pl. ha a visszaküldött termék sérült vagy hiányos volt).

A Fogyasztó az őt megillető elállási jogot tartozik rendeltetésszerűen, e jogával vissza nem élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén Vállalkozó mentesül a termék visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól.

A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Vigor Life Kft. a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát.

 

 

Garancia

A termékekre a törvényi kötelezettség szerinti garanciát vállalunk.

A jótállás időtartama eladási ártól függően *
10 000-100 000 forintig: 1 év
100 000-250 000 forintig: 2 év
250 000 forint felett: 3 év.
* Ez alól kivételt képeznek a 270/2020. (VI. 12.) Kormányrendelet , a 151/2003 (IX.22.) és a 270/2020. (VI.12.) Kormányrendelet melléklete szerint meghatározott tételek.

A TERMÉK MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN A KÉSZÜLÉKHEZ MELLÉKELT SZÁMLÁVAL.  ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT IS KERESHETI TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL. A GARANCIÁLIS TERMÉKEK SZERVIZBE JUTTATÁSÁNAK KÖLTSÉGE A VÁSÁRLÓT TERHELI.

A garanciális problémával cégünknek behozott készülékeket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító vonatkozó beszállítónkhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

Termékszavatosság (azaz a termék)

Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?

Termék hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Ön termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog gyártójával/forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Önnek kell bizonyítania a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre/kijavított részre vonatkozóan érvényesítheti kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben.

Kellészavatosság (Rejtett vagy gyártási hiba alkatrészekre)

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Cégünk nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően viszont Önnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Jelezze a Cégünk felé a probléma felmerülését írásban. A problémát kérjük röviden leírni. Csatolja a vásárlást igazoló számla másolatát. Abban az esetben amennyiben a termék nem igényel javítást, a probléma nem szavatossági vagy jótállási vonzatú a javítás, visszaszállítás költségét Vállalkozó visszaterheli a vásárló felé.